نمی گذاریم کسب و کار مردم آسیب دیده باقی بماند 

hemayat