1 درچه زمینه هایی تخصص دارید؟!(ضروری)
عنوان تخصص
میزان تسلط(انتخاب کنید 👇)
 
👇 سوال بعدی👇
2 به چه زمینه هایی برای فعالیت علاقه مندید ؟! چرا؟!(ضروری)
عنوان زمینه
میزان علاقه (انتخاب کنید 👇)
 
👇 سوال بعدی👇
3 دیگران معمولا در انجام چه کارهایی یا در چه زمینه هایی شمارا تحسین می کنند؟!(ضروری)
عنوان کار
میزان تحسین(انتخاب کنید 👇)
 
👇 سوال بعدی👇
4 فکر می کنید شرایط پرداخت به کدام دسته از علایق خود را ندارید؟!چرا؟!(ضروری)
عنوان علاقه
چرا ؟!